การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศ และการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ

Posted by admin - April 21st, 2014

oilrigfromtheair

การผลิตน้ำมันและการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ที่มีอยู่ภายในประเทศ โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนการนำเข้าน้ำมันเตา ต่อมามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการส่งออกปิโตรเคมี และเมื่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าขึ้น ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนถูกที่สุดในการช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ

การเปิดเสรีตลาดการค้าโลกส่งผลให้ประเทศไทยต้องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยพึ่งพาแหล่งพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่ ซึ่งแหล่งพลังงานทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สหภาพพม่า และกัมพูชา ล้วนมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ มากกว่าแหล่งน้ำมัน ดังนั้น นอกจากจะพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติจากภายในประเทศแล้ว ก็จำเป็นต้องสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการร่วมกันพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ เมื่อการจัดหาและระบบเครือข่ายท่อก๊าซธรรมชาติเพียงพอแล้ว ควรส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างเต็มที่ รวมทั้งการใช้ในยานพาหนะซึ่งจะไม่มีปัญหาด้านมลภาวะ ประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำมันจากตลาดโลก

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่เช่นในตะวันออกกลางหรือในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย แต่ประเทศไทยก็นับว่ายังโชคดีที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศแหล่งใหญ่ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านเราอีกหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย แหล่งก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่พบในอ่าวไทยและการขนส่งต้องส่งผ่านทางท่อใต้ทะเล ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งเข้าไปดำเนินการสำรวจและพัฒนาแหล่งพลังงานเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแล้ว เรายังค้นพบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบทั้งทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นแหล่งไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์และช่วยประเทศลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ
– เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหม้สมบูรณ์
– ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
– มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เนื่องจากเบากว่าอากาศ จึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่ว
– มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
– สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
– ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยผลิตได้เองจากแหล่งในประเทศ จึงช่วยลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ และประหยัดเงินตราต่างประเทศได้มาก

Tags: ,

Comments are closed.

Blog Home